Biedrības "Rumula" SIF projekts«Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija»

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

 

 Sākot ar 2014.gada 11. augustu  biedrība „ Rumula” uzsāk projekta
Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
īstenošanu.

Projekts paredz izremontēt centra telpas un sākot ar 1.oktobri nodrošināt rehabilitējošas un izglītojošas nodarbības. Centrs piedāvās psiholoģisku un sociālu atbalstu bērniem un viņu vecākiem, rehabilitējošas nodarbības -  mūzikas terapiju, hipoterapiju, kanisterapiju, masāžas terapiju. Projekta ietvaros būs paredzētas nodarbības darba un sadzīves iemaņu veidošanā bērniem un jauniešiem, pašaprūpes iemaņu apguve, IT prasmju apgūšana.

 

                                                                                Projekta asistente D.Šalma

 «Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija»

            Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

             Līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

ATBALSTA CENTRS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

 ProjektaMultifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai” īstenošana ir uzsākusies.

Sapnis par centra izveidi Purmsātu speciālās skolas skolotājiem jau bija sen. Dažādu objektīvu iemeslu dēļ tas nebija īstenojies.

Biedrība „ Rumula”, kuras valdē ir Purmsātu skolas skolotāji, guva atbalstu Sabiedrības Integrācijas Fonda izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „ NVO Fonds” izsludinātajā projektu konkursā.

            Sapnis ir īstenojies, 7.oktobrī  klātesot projekta sadarbības partnerim – Priekules novada pašvaldībai, tās priekšsēdētājai Vijai Jablonskai un vietniekam Ainaram Cīrulim, Virgas pagasta pārvaldniecei Rutai Balodei, pašvaldības sociālā dienesta pārstāvjiem, projekta mērķgrupai – jauniešiem invalīdiem un viņu vecākiem, kā arī mūsu projekta atbalstītājai Ingūnai Sudrabai ,notika centra svinīga atklāšana ar aicināto viesu laba vēlējumiem centra turpmākai darbībai.

Centra mērķis ir mazināt Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku, veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt sociālo integrāciju.

            Priekules novada multifunkcionālajā atbalsta centrā paredzētas rehabilitējošas un izglītojošas nodarbības. Centrs piedāvā psiholoģisku un sociālu atbalstu bērniem un viņu vecākiem, rehabilitējošas nodarbības -  mūzikas terapiju, hipoterapiju, kanisterapiju, masāžas terapiju. Projekta ietvaros paredzētas nodarbības darba un sadzīves iemaņu veidošanā bērniem un jauniešiem, pašaprūpes iemaņu apguve, IT prasmju apgūšana.

            Paldies visiem, kas palīdzēja  un deva savu atbalstu centra tapšanā.

 

                                                                                                                                   Biedrība „ Rumula”The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway

Program financed by the EEA Financial Mechanism and the Latvian State

Project Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

Support center for children and youth
The project "Development of multifunctional support centre for reducing the social exclusion risk of children and youth living in Priekule County” has started.

There was a dream of developing such a centre for Purmsatu special school teacher’s long time ago but due to the various objective reasons, it was not realized.

 Association "Rumula", which board members are also Purmsati special school teachers, received support in the Society Integration Foundation’s announced project competition the European Economic Area Financial Mechanism 2009 to 2014 period, in the "NGO Fund”.

On October 7 was the official opening of the center. It was attended by partners- the local government representatives of Priekule county: the head V.Jablonska and the assistant head A.Cirulis  also Virga parish head R.Balode, government social service representatives,young people with disabilities, their parents and the project supporter Inguna Sudraba.

The aim of the centre is to reduce the social exclusion risk of children and youth living in Priekule County, promote prosperity, to strengthen democratic values ​​and human rights in Latvia, promote social inclusion.

 The rehabilitative and educational activities will be provided in the center.

Thank you to everyone who gave support and helped in the process of developing the center.

 

                                                                                                                   Association "Rumula"


 «Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija»

            Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

             Projekta 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

 Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

 ietvaros.

Ir noslēdzies pirmais projekta periods( 11.08.2014.-31.10.2014.). Esam  veiksmīgi realizējuši daļu no projekta mērķa - izremontējuši biedrības „ Rumula” īres telpu, kurā izveidots Priekules novada multifunkcionālais atbalsta centrs bērniem un jauniešiem. Šī projekta ietvaros centrā piedāvājam inovatīvus sociālos pakalpojumus un pasākumus, kuri pieejami sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām – bērniem un jauniešiem invalīdiem.

          Projektā norisinās 3 aktivitātes:

  •  Sociālo prasmju veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu izveidošana:

Šīs aktivitātes ietvaros ir notikušas Mūzikas terapijas, Hipoterapijas, Kanis terapijas, Masāžas terapijas, Psihologa konsultāciju  un Sociālā pedagoga nodarbības atbilstoši plānotajam grafikam.

  •  Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanas aktivitātēs ir notikušas:

Personīgās higiēnas un pašaprūpes iemaņu apguve, Ēst gatavošana, IT prasmju apgūšana, Koka sadzīves priekšmetu izgatavošana un labošana, Mājsaimniecības nodarbības atbilstoši plānotajam darba grafikam.

  • Atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm:

Šajā aktivitātē biedrība „ Rumula” ,sadarbojoties ar Priekules novada  sociālo dienestu,  organizēs Priekules novada maznodrošinātām ģimenēm labdarības pasākumu Adventa laikā.


                                                                        Projekta asistente Daira ŠALMA

afisa_1_web.jpg
  

 

«Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija»

            Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

             Līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

Biedrība „ Rumula” projekta ietvaros 2014.gada 6.decembrī aicināja uz labdarības pasākumu
„ Brīnumu gaidot” Priekules novada Virgas pagasta maznodrošinātās ģimenes ar bērniem.

Pasākumu kuplināja Liepājas teātra aktiera M. Eglinska koncerts. Pašiem mazākajiem pasākuma apmeklētājiem tika sarūpēts „ Ziemassvētku jampadracis" ar ziemeļbrieža Rūdolfa un Ziemvecīša rotaļām , dziesmām, dejām un, protams, saldiem pārsteigumiem.

Laikā, kad bērni izbaudīja Rūdolfa un Ziemvecīša pārsteigumus, bērnu vecāki mācījās marmorizēt sveces. Pasākuma izskaņā visi – gan lielie, gan mazie cienājās ar siltu tēju, kafiju un piparkūkām.

Paldies projekta partnerim par transporta nodrošinājumu un Priekules maizes ceptuvei par sagādātiem gardumiem.

                                                                                                                 Biedrība „ Rumula”

           

Attēli par projekta realizācijas gaitu skatāmi galerijā


 .